hellige steder

For Harald Olsen er det av spesiell interesse å anvende den generelle bevissthet om og innsikt i stedskarakter og stedsidentitet på temaet hellige steder. Gjennom et studium av helligstedenes betydning ønsker han å gjenaktualisere disse som bidrag til en virkelighetsforankring av en moderne kristen spiritualitet – altså bidra til det man kunne kalle en stedsspiritualitet.

Et visst nedslag har dette engasjementet allerede fått i foredrag, tema-retreater og artikler, bl.a.:

- Stedet og vandringen – Elementer i en spiritualitet for et nytt århundre.
Alternativt Nettverk nr. 3, 2001 og Pilegrimen nr.5-6, 2001.

Men dette er et felt hvor det nok vil komme atskillig mer i tiden framover.


© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions