organisator

Utover de oppgavene han har hatt som leder og organisator, har Harald Olsen også på en rekke andre felt påtatt seg tilretteleggerens og organisatorens rolle. Han har i årenes løp spilt en nøkkelrolle i en rekke prosjekter, bl.a. følgende:

- Var i 1972-75 sekretær for styringsgruppen i forsøksprosjektet ”Helsefostring i skolen”, finansiert av Kirke- og utdanningsdepartementet gjennom Forsøksrådet for skoleverket.

- Tok i 1976 initiativet til, og var senere leder av prosjektstyret for utviklingen av et lokalt kulturarkiv i Vinje kommune, i nært samarbeid med Vinje kulturstyre.

- Deltok fra 1981 aktivt i det fellesnordiske forskningsprosjektet ”Skagerrak/Kattegat-regionens kulturhistorie på 1800-tallet”. Han var medlem av den norske styringsgruppen, og ledet faggruppen som arbeidet med fiskerienes og fiskerimiljøenes historie. Foruten å levere egne forskningsbidrag redigerte han denne faggruppens temanummer i prosjektets publikasjonsserie.

- Var 1983 leder av en prosjektgruppe nedsatt av Fiskeristyret for Skagerrakkysten for å utrede og styrke fiskerinæringens plass i skoleverket i Agder-regionen. Prosjektgruppen leverte i 1983 en innstilling:
Fiskerinæringen og skoleverket i Agder.
Fiskerisjefen for Skagerrakkysten, Kristiansand 1983.

Som en oppfølging av denne utredningen ledet han utearbeidelsen av eget undervisningsmateriell med tanke på skoleverket langs den norske Skagerrakkysten. Det ble utarbeidet tre emnehefter, som han hadde det koordinerende og avsluttende redigeringsansvaret for.


- Var 1989-90 leder for en prosjektgruppe for utvikling og gjennomføring av et forsøksprosjekt i ”flerkulturelt teater” med tema ”Eventyr over alle grenser”.

Opplegget var basert på et samarbeid mellom flyktninger/asylsøkere og norske amatørteater-grupper, med de respektive kulturers eventyr-tradisjoner som felles basis og arbeidsgrunnlag.

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Froland, Risør og Tvedestrand kommuner og teatergruppa Stella Polaris. Prosjektet var støttet av Norsk kulturråd, Aust-Agder fylkeskommune og de samarbeidende kommuner.

 

 

Harald Olsen har også hatt viktige funksjoner i programarbeidet for og gjennomføringen av en rekke større konferanser og kulturarrangementer, bl.a. følgende :

- Leder for arrangementskomiteen for kirkeakademibevegelsens landskonferanse ”Kirken og billedkunsten” i Grimstad 1983. Han redigerte også rapporten fra konferansen:
Kirke og billedkunsten – Konflikt eller kommunikasjon ?
Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder, Arendal 1984.

- Leder for arrangementskomiteen for kirkeakademibevegelsens landskonferanse ”Kirken og det skapende menneske – De kunstneriske uttrykksformer i kirkens kommunikasjon” i Stavanger 1987.

- Medlem av programkomiteen for kirkeakademibevegelsens landskonferanse ”Ord i arv og eie – Bøkenes Bok i bokens år” i Kristiansand 1993.

- Leder av programarbeidet for Kulturdagene i Froland:
1987 – Tema : Skog og kultur.
1989 – Tema : Elv og kultur.

- Leder av programkomiteen for ”Skagerrakdagene 1989” i Arendal.

Som leder av Nordisk informasjonskontor / Skagerraksenteret tok han initiativ til og ledet programarbeidet for en rekke større arrangementer, bl.a.:

- Skagerrakseminar under de norske dager i København mai 1990, i samarbeid
med Den norske ambassade.
- Nordisk seminar om ”Kulturell forurensning” i Arendal høsten 1990.
- Skagerrak idrettsfestival, årlig arrangement i Arendal fra sommeren 1991.

Som kultursjef i Arendal tok han initiativ til og ledet programarbeidet for en rekke konferanser, seminarer og større kulturarrangementer, bl.a.:

- ”Et barn har hundre språk”
Presentasjon av den verdensberømte italienske barnekunstutstillingen fra Reggio
Emilia, med tilhørende seminarer og kulturarrangementer 1992-93.
Presentert 4 steder i landet, med Arendal som hovedkoordinator for prosjektet.
Kultursjefen utarbeidet rapportene fra prosjektet.

- Kunstformidling for barn.
Seminar under barnekulturuka i Arendal 1993.
Kultursjefen redigerte rapporten fra seminaret.

- Anton Chr. Houen – et hundreårsminne.
Sammensatt kulturarrangement 1994 i anledning 100-årsminnet for en kjent
Arendalsmann, inklusive seminaret ”Moderne arkitektur i eldre bygningsmiljøer”,
med bl.a. kulturministeren som innleder.

- Karl Ludvig Reichelt – en utfordring til vår tid.
Seminar og gudstjeneste 1994.

- Kirken i Norge 1000 år.
Sammensatt kulturarrangement (seminar, konsert, kunstutstilling) i anledning det
offisielle kirkelige tusenårsjubileet mai 1995.

- Salmedikting på Sørlandet gjennom 300 år.
Sammensatt jubileumsprogram (seminar, konsert, jubileumsgudstjeneste) i
anledning trehundreårsjubileet for Arendals-salmedikteren Samuel Olsen Bruun
i 1995. Kultursjefen redigerte rapport fra seminaret.

I hans periode som kultursjef var Arendal kommune vertskap for tre større landskonferanser, med betydelig program- og arrangøransvar for kultursjef og kulturetat:

- Landskonferanse for Friluftsrådenes Landsforbund 1984.
- Landskonferanse for Norsk Kulturforum
(organiserer ansatte i den offentlige kultursektor) 1985.
- Landskonferanse for kommunale kunstskoler 1985.

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions