Harald Olsens forfatterskap er en vandring gjennom et vidtfavnende interessefelt og et bredt spekter av temaer og fagomrÅder.


Samtidig avspeiler det også en utvikling over tid, fra en opprinnelig naturvitenskapelig orientering og skolering, og fram til dagens engasjement i kunst, kultur, historie, religion og spiritualitet – der det særlig er de dypere lag av vår kulturelle og åndelige utvikling som står i fokus.

Denne vandringen har etterlatt seg en omfattende produksjon av svært forskjelligartede tekster: fra rent empiriske forskningsresultater via kritisk-teoretiske analyser til mer poetiske tekst-samlinger for opplevelse og inspirasjon.

Dette tekstmaterialet beskriver først og fremst et menneske i bevegelse og utvikling, som ikke er redd for å kaste seg over nye sider ved tilværelsen, gjøre dem til gjenstand for studier og egne opplevelser, og så utforme sine erfaringer og oppdagelser i en form som er tilgjengelig for andre. I den senere årene har også den fysiske reisen blitt en stadig viktigere del av denne erkjennelsesprosessen. Det har også forfatterskapet tatt preg av.

Henvisninger til Harald Olsens forfatterskap finnes delvis nedenfor, og delvis under de øvrige hovedtemaer.

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions